CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Vymezení účelu a předmětu činnosti

Vymezení účelu a předmětu činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) je stanoveno zřizovací listinou vydanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. 3. 2009 pod čj. 6 498/2009-23 v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 a § 169a zákona č. 561/2004 Sb. Centrum se zaměřuje na plnění činnosti v těchto oblastech:

A. Maturitní zkouška
 • Centrum zajišťuje v souladu s § 80 odst. 2 a 3 a § 113 zákona č. 561/2004 Sb. společnou část maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky,
 • připravuje katalogy požadavků k maturitní zkoušce pro jednotlivé zkušební předměty společné části maturitní zkoušky,
 • jmenuje na návrh ředitele školy školní maturitní komisaře a poskytuje jim odměny za jejich činnost,
 • • zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí školních maturitních komisařů, hodnotitelů a zadavatelů,
 •  zajišťuje zpracování a distribuci didaktických testů a písemných prací do jednotlivých zkušebních míst,
 • je správcem informačního systému pro evidenci údajů z přihlášek žáků k maturitní zkoušce a pro evidenci výsledků společné části maturitní zkoušky,
 • je správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školních maturitních komisařů, hodnotitelů a zadavatelů,
 • označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné,
 • zajišťuje konání zkoušek pedagogických pracovníků ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci, obsah a průběh maturitní zkoušky,
 • vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle předcházejícího bodu, osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele.
B. Úroveň všeobecného vzdělání
 • Centrum zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení návrhy standardů hodnocení výsledků vzdělávání na základě kurikulárních dokumentů,
 • vytváří nástroje objektivního hodnocení výsledků vzdělávání a postupy (metodiku) jejich uplatnění,
 • zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení návrh koncepce ministerstvem zadávaných zkoušek,  vyvíjí didaktické testy a další formy zkoušek pro zkoušky zadávané ministerstvem,
 • vyvíjí a spravuje banku testových úloh a jiných nástrojů hodnocení výsledků vzdělávání, zajišťuje vývoj úloh,
 • zajišťuje komplexní organizační, technickou a logistickou podporu pro průběh a administraci zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • zajišťuje zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení zprávy o průběhu a výsledcích ministerstvem zadávaných zkoušek,
 • na základě rozhodnutí ministerstva připravuje a distribuuje doklady o vykonání a výsledcích zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • pořizuje a spravuje databáze související s uvedenými činnostmi,
 • činí technická, organizační a personální opatření k ochraně informací veřejně nepřístupných týkajících se zadání zkoušek zadávaných ministerstvem a jejich hodnocení a týkajících se údajů z přihlášek k maturitní zkoušce před jejich neoprávněným zveřejněním, odcizením, zničením a zneužitím.
C. Výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání
 • Centrum provádí výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání,
 • provádí výzkum, zpracovává a analyzuje informace z výzkumů v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání; pro tento účel připravuje a realizuje národní a mezinárodní výzkumy a šetření, popř. se podílí na národních a mezinárodních výzkumech a šetřeních organizovaných jinými subjekty,
 • plní další úkoly vyplývající z mezinárodních závazků České republiky v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.

D. Hodnocení výsledků vzdělávání v ČR a vytváření podmínek pro jejich uznání v EU
 • Centrum připravuje, řídí, organizuje a koordinuje programy a projekty v oblasti vzdělávání dle zadání a potřeb ministerstva,
 • podílí se na přípravě, organizaci realizaci programů a projektů, které jsou řízeny ministerstvem či právnickými osobami, popř. organizačními složkami státu pověřenými ministerstvem,
 • zabezpečuje nebo podílí se na zabezpečení srovnatelnosti a transparentnosti výstup a výsledků programů a projektů v předmětné oblasti ve vztahu k dalším zemím EU,
 • podílí se na zabezpečování podmínek pro uznávání a certifikaci hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k dalším zemím EU,
 • připravuje podklady pro koncepční a strategické činnosti ministerstva.
E. Spoluúčast na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Centrum se v této oblasti podílí na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • podílí se na přípravě výukových a informačních materiálů.
F. Publikační, osvětová a propagační činnost
 • Centrum vydává odborné a metodické materiály zaměřené na oblast hodnocení výsledků vzdělávání,
 • provádí osvětovou a propagační činnost vůči pedagogické a širší veřejnosti,
 • poskytuje expertní a poradenskou činnost dle zadání a potřeb ministerstva.
G. Jiná činnost se zřetelem na účelné a hospodárné využití personálních a materiálních zdrojů
 • Centrum mimo období tisků dokumentace pro maturitní zkoušky poskytuje služby v oblasti tisku a kompletace,
 • realizuje certifikované jazykové zkoušky,
 • realizuje publikační činnost,
 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost k výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání,
 • realizuje školení, semináře, a výukové programy k výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání,
 • poskytuje služby v oblasti vývoje evaluačních nástrojů včetně tvorby testových úloh a zadání,
 • provádí testování, měření a analýzy související s kurikulární reformou,
 • poskytuje zpracování dat, služby databank a správu sítí,
 • pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, a to nejvýše v takovém rozsahu, aby uvedené činnosti nebyly na újmu, kvalitě, účelnosti a hospodárnosti výkonu hlavní činnosti Centra,
 • nákup a prodej (oprávnění viz živnostenský list č.j. MPCP6 068139/2011),
 • pronájem nebytových prostor v objektech, které jsou ve správě organizace.

Centrum je registrováno na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00026407 a je oprávněno zpracovávat osobní údaje.