CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Úpravy podmínek přijímacího řízení

·       Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

·         Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Veškeré níže uvedené informace vycházejí z následujících právních předpisů:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb., formulář je ke stažení zde. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) lze využít pouze do roku 2019. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ!

 

Úprava podmínek přijímacího řízení vč. podmínek pro konání JPZ je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy.

 

Mezi možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky patří:

·         navýšení časového limitu;

·         kompenzační pomůcky;

·         úprava učebny a zkušebního místa;

·         využití služeb podporující osoby;

·         možnost alternativního zápisu odpovědí;

·         úprava zkušební dokumentace.

   

Podrobné informace lze nalézt v metodické informaci MŠMT – ke stažení zde.

  

 

Navýšení časového limitu

 

Standardní časový limit pro konání jednotných testů je 60 minut pro test z ČJL a 70 minut pro test z matematiky. Uchazečům se SVP se vždy (v závislosti na kategorii a stupni podpůrných opatření) navýší limit o 25, 50, 75 nebo 100 %. Navýšení je vždy shodné pro oba testy, u testu z matematiky se časový limit zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5.

 

Kompenzační pomůcky

 

Mezi kompenzační pomůcky mohou patřit např. zvýrazňovače, záložka pro udržení řádku, slovník synonym, sluchadlo, lupa nebo počítač.

 

Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči vzniknout neoprávněná výhoda. Proto mezi povolené pomůcky nikdy nepatří encyklopedie, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny nebo kalkulačka.

 

Je-li doporučením ŠPZ povoleno využití počítače, projedná jeho vybavení uchazeč (zákonný zástupce) s ředitelem střední školy.

 

Úprava učebny a zkušebního místa

 

Uchazeči se SVP konají jednotné testy vždy odděleně od uchazečů intaktní populace, a to pouze s dalšími uchazeči se SVP, kteří mají stanoveno shodné navýšení časového limitu. Případně může doporučení ŠPZ stanovit, aby byl uchazeč v samostatné učebně.

 

Učebna může být dále upravena např. omezením rušivých prvků, strukturalizací prostředí (zejm. pro uchazeče s poruchami autistického spektra), může být použit stolek (lavice) s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, uchazeč může mít k dispozici individuální přisvětlení atp.

 

Využití služeb podporující osoby

 

Podporující osobou při konání jednotných testů může být asistent pedagoga, popř. učitel střední školy, v níž se zkouška koná, tlumočník znakového jazyka, osobní asistent uchazeče. Podporující osoba může vykonávat následující činnosti: asistenci praktickou, popř. technickou, zápis odpovědí, předčítání textu, motivování, objasňování jazykových prostředků v pokynech k úlohám, tlumočení do a z českého znakového jazyka či jiného komunikačního prostředku.

 

Konkrétní osobu, která má funkci podporující osoby při jednotných testech vykonávat, je potřeba předem domluvit s ředitelem střední školy. Určení konkrétní osoby, která bude vykonávat tuto činnost, je  plně v kompetenci ředitele školy. Zákonný zástupce či jiná blízká osoba by tuto funkci měli vykonávat jen ve zcela výjimečných případech.

 

Možnost alternativního zápisu odpovědí

 

Standardně zapisují uchazeči své odpovědi do záznamového archu (ukázka zkušební dokumentace je k dispozici pod záložkou Testová zadání k procvičování). Doporučení ŠPZ může dále stanovit možnost využít i jiné způsoby zápisu odpovědí, a to přímo do testového sešitu, na volné listy papíru, nebo na PC. V takových případech následně ředitel školy zajistí přepis odpovědí do záznamového archu.

 

Úprava zkušební dokumentace

 

Formální a obsahová úprava zkušební dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. přípustná pouze u uchazečů se zrakovým postižením či znevýhodněním a u neslyšících či hluchoslepých uchazečů, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk.

 

Těmto uchazečům upravuje zkušební dokumentaci po formální stránce ředitel školy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, škola má k dispozici testový sešit v otevřeném formátu a je možné, aby uchazeč pro práci s testovým sešitem využil počítač. Žáci zařazení jako ZP_B mohou mít v didaktických testech některé úlohy – pro tuto skupinu smyslově nedostupné – nahrazené, nebo vynechané. Pro nevidomé uchazeče připravuje Centrum zadání v Braillově písmu.

 

 

Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímacího zkoušky z ČJL, tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL.

 

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Bližší informace lze nalézt informačním dokumentu MŠMT (ke stažení zde).