CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podkapitoly článku

 

Odvolání 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (tedy u Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV), o odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, PSČ 118 12 (dále jen MŠMT), kterému CZVV podané odvolání postoupí ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

MŠMT rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání Centrem.

Rozhodnutí o odvolání je však přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

Stížnost

Proti postupu CZVV při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a zákona č.106/1999 Sb. v platném znění.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u CZVV, a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, zákona nebo
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je MŠMT.