CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Stanovisko k postavení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení v rámci ostatních platných právních předpisů

V deníku MF Dnes se dne 18. listopadu 2014 v článku k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou objevila informace, která může být pro čtenáře zavádějící. Paní redaktorka zde uvedla “Pokud ředitel rozhodne odmítnout žáka podle pořadí v testech, které se konaly mimo zákonem určený termín, rodiče mohou jeho rozhodnutí napadnout u soudu. Ten pak může nařídit, aby byl žák přijat.” Tato informace však může nesprávně nabudit dojem, že výsledky pilotního ověřování mohou být napadnutelné z důvodu toho, že pilotní ověřování není v souladu se školským zákonem, což je chybné konstatování.

Pilotní ověřování přijímacího řízení se nerovná přijímací zkoušce podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, proto má jiný termín. Ředitel školy nemusí v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušky vyhlašovat, může o přijetí rozhodovat podle jiných kritérií, která si stanoví a předem oznámí. Pilotní ověřování pouze poskytuje ředitelům středních škol nástroj, jehož pomocí mohou stanovit jedno z kritérií pro přijetí uchazeče. Jaká další kritéria pro přijetí ke střednímu vzdělání ředitel školy využije je zcela na něm, stejně jako rozhodnutí o tom, jakou váhu jednotlivým přijímacím kritériím udělí.

Jednotný test ovšem nemůže být jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí. Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být v souladu s § 60 odst. 13 školského zákona podle požadavků určených ředitelem střední školy součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška nebo jiné ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů. Jednotné testy z ČJL a M doplňují kritéria přijímání ve školách, které se pilotního ověřování účastní.

Vyhlášené pilotní ověřování se uskutečňuje na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a v jeho rámci je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zmocněno vyhlašovat a řídit pokusné ověřování metod, obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských zařízení. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.