CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Pomocná kritéria pro případ shody pořadí uchazečů

S ohledem na to, že v některých školách existuje významný převis poptávky, je pravděpodobné, že se na hranici počtu přijímaných uchazečů objeví dva nebo více uchazečů se shodným bodovým hodnocením. Může se tak stát i v případě, že do kritérií hodnocení přijímacího řízení ředitel školy zařadí kromě zákonem stanovených kritérií, tj. výsledků jednotné přijímací zkoušky a známek dosažených v předchozím vzdělávání, i další nepovinná kritéria, např. výsledky školní přijímací zkoušky či umístění v olympiádách a odborných soutěžích apod.

Aby bylo možné takovou situaci předem transparentně eliminovat, může ředitel školy do kritérií hodnocení PŘ zařadit další pomocná subkritéria, která rozhodnou o přijetí uchazeče v případě, že se umístí na shodném pořadí s dalšími. Takovýmito pomocnými subkritérii může být např.:

·         vyšší úspěšnost v jednom z jednotných testů;

·         vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotných testech;

·         vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotných testů.

Komplexem úloh se rozumí skupina uzavřených i otevřených úloh z jednotných testů, které ověřují určitou konkrétní oblast vědomostí a dovedností uchazeče. Součástí výsledků jednotné přijímací zkoušky, které Centrum předává ředitelům škol, je i výsledek uchazečů za jednotlivé komplexy úloh, vyjádřený jako procentuální podíl dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za danou skupinu úloh.

Komplexy úloh jednotných testů jsou definovány takto:

předmět

komplex úloh

oblast ověřovaných vědomostí a dovedností

český jazyk
a literatura

A

pravidla českého pravopisu

B

morfologie, syntaxe, slovotvorba, lexikologie a sémantika

C

porozumění textu

D

literární, komunikační a slohová výchova

matematika
a její aplikace

A

čísla a početní operace
(u čtyřletých a nástavbových oborů studia také proměnné)

B

závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty

C

geometrie v rovině a prostoru

D

nestandardní úlohy a problémy