CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh).

·         Část první – osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

·         Část druhá – výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek

·         Část třetí – potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

·         Část čtvrtá – opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

·         Přílohy

Doporučení Centra k vyplňování tiskopisů přihlášek

·         Využijte elektronický formulář zveřejněný na našich stránkách nebo na stránkách MŠMT. Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a nedochází pak tolik k chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.

·         Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.

·         V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu. Je také možné využít návod k vyplňování přihlášky zveřejněný zde.

·         Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (v případě, že jste uchazeč se SVP). Zejména doporučení ŠPZ nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.

·         Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a SŠ.

1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

Uchazeč vyplňuje jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné příjmení. Dále vyplňuje státní příslušnost, datum a místo narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým rodné číslo nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce.

Uchazeč dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvede na sebe kontakt. Je vhodné uvést jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení. Kontakt (nejlépe jak telefon, tak e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce.

V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se také stupeň podpůrných opatření.

2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek

Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference! Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

Pokud uchazeč podal přihlášku na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a posléze podává do 1. března přihlášku i na obory bez talentové zkoušky, vyznačí na těchto přihláškách v poli „Jednotná zkouška“, že bude jednotnou přijímací zkoušku konat na jiné škole.

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.

Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a údaj, zda se hlásí do zkráceného studia.

3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti stanovuje pro některé obory vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (ke stažení zde).

Pokud se uchazeč hlásí na obor (obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.

4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby:

1)    základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky, nebo

2)    uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení).

Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy, uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium dokládají výsledky ze 4. a 5. třídy. Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5. ročník), dokládá pouze vysvědčení z pololetí.

Výjimkou jsou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou, kteří podávají přihlášku do 30. listopadu. Ti dodávají vysvědčení z předchozích dvou ročníků, tj. ze 7. a 8. třídy (resp. 5. a 6. třídy pro 6leté studium nebo z 3. a 4. třídy pro 8leté studium).

Na druhé straně přihlášky uchazeč dále vyplní IZO základní školy a uvede, kolik k přihlášce přikládá listů příloh.

Potvrzuje-li základní škola uchazeči opis klasifikace, stvrzuje správnost razítkem. Pro tento účel je nutné využít klasické hranaté razítko, stvrzení opisu úředním (tj. kulatým) razítkem není možné. 

Přílohy přihlášky

Neuvede-li uchazeč ve čtvrté části přihlášky opis klasifikace potvrzený základní školou, pak je součástí přihlášky vysvědčení (případně jejich úředně ověřené kopie nebo výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku ZŠ) z posledních dvou ročníků základní školy, které uchazeč splnil nebo splní. U některých oborů vzdělání je součástí také lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz třetí část přihlášky). Uchazeči se SVP dokládají k přihlášce doporučení ŠPZ. K přihlášce je také možné přiložit doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. diplomy ze žákovských olympiád atp.).