CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Krátká reakce na TZ EDUin z 20. dubna 2017

Tisková zpráva organizace EDUin ze dne 20. dubna 2017 je založena na spekulacích a neodráží správně veškeré skutečnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) informovalo ředitele všech středních škol dne 10. dubna 2017 e-mailem o tom, že mohou zadání jednotných testů uchazečům po skončení jednotného přijímacího řízení ponechat. Jde o naplnění soukromého práva uchazeče nebo jeho zákonného zástupce, které samo o sobě však uchazeče neopravňuje k volnému zveřejnění tohoto testového zadání. Centrum však zároveň požádalo ředitele škol, aby v rámci dosažení maximální srovnatelnosti podmínek jednotného přijímacího řízení uchazečů, kteří konají jen jednu zkoušku, nezpřístupňovali zadání jednotných testů veřejně do 12. května 2017.

Centrum se domnívá, na základě právního posouzení, že zadání testů naplňuje jednoznačně požadavky na souborné dílo kladené zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Centrum je zodpovědné za realizaci jednotných přijímacích zkoušek a jejich hodnocení za maximální srovnatelnosti podmínek pro všechny uchazeče a s maximální dosažitelnou objektivitou. Centrum nemůže samo zveřejněním testů tyto podmínky porušovat. Centru také nepřísluší právo rozhodnout o veřejném zájmu na zveřejnění, který jediný by mohl ospravedlnit zásah do autorského práva k soubornému dílu.