CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotná přijímací zkouška 2018

Aktuální informace


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portál www.cermat.cz  a FB profil Jednotné přijímačky mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící. Jediným oficiálním zdrojem správných a pravdivých informací či uveřejněných zadání zkoušek mohou být pouze výše zmíněné informační a komunikační kanály.

31. 10. 2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo SOUHRNNOU ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2018.

26. 10. 2018 - Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2018/2019.

10. 9. 2018 -  MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019.

6.6.2018 - Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2018

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2018 jsou rozděleny dle typu škol na přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory a nástavbová studia, přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia a přijímací zkoušky pro osmiletá gymnázia.
Výsledky jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:

 

29. 4. 2018 - Přijímací zkoušky 2018 – stanovisko ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a omluva

Dovolte mi, abych se touto cestou vyjádřil k problémům s chybou ve 12. úloze druhého testu pro osmiletá gymnázia. Věřte, že situace byla pro mě nesmírně stresující. Jen těžko jsem dokázal pochopit, jak je možné, že se i přes tak masivní kontrolní systém může stát chyba. Za celou dobu, kdy jsem ve funkci, se nám nic takového nestalo. Test tvoří, kontroluje a po jeho konání posuzuje po věcné i psychometrické stránce mnoho odborně fundovaných pracovníků. Testy procházejí kontrolou předvýrobní, namátkovými kontrolami v rámci výroby a následně po vyhodnocení a zpracování psychometrických analýz jsou posuzovány nezávislou expertní validační komisí CZVV a poté Nezávislou odbornou komisí MŠMT. Žádná z těchto instancí předmětnou chybu neodhalila. Ukazuje se tedy, že vliv lidského faktoru nelze předem odhadnout.

Přijměte prosím ujištění, že jsme vynaložili maximální úsilí, abychom neprodleně, ještě v pátečních večerních hodinách, poskytli školám nově přepočtené výsledky a dokumenty. Školy měly opravené výsledky k dispozici v 18:56 hod. Výpisy výsledků didaktických testů byly uloženy do knihovny IS CERTIS ve 20:50 hod. 22 minut po půlnoci bylo dokončeno generování pomocného dokumentu, tzv. opraveného záznamového archu.

Nesmírně mě mrzí vzniklá situace. Všem se jménem svým i jménem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání omlouvám za způsobené komplikace.

Budu analyzovat možnosti, jak takovému selhání lidského faktoru předejít. Věřím, že se mi to podaří.

Jiří Zíka

 

 

27. 4. 2018 - Zveřejnění klíčů správných řešení testů jednotné přijímací zkoušky
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo klíče správných řešení testů jednotných přijímacích zkoušek - 1. a 2. řádný termín

Veškeré dotazy k výsledkům přijímacích zkoušek směřujte na ředitele střední školy, kam uchazeči nebo jejich zákonní zástupci podali přihlášku. Pracovníci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nejsou oprávněni vám tyto informace sdělovat. Žádosti o odvolání řešte také s ředitelem střední školy, CZVV není kompetentním ani rozhodným orgánem ve věci řešení odvolacích řízení.


17. 4. 2018 - Zveřejnění testů pro víceletá gymnázia
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo didaktické testy jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory gymnázií - 1. a 2. řádný termín 

 

16. 4. 2018  - Zveřejnění testů pro čtyřleté a nástavbové obory  
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo didaktické testy jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia - 1. a 2. řádný termín

 

11. 4. 2018 - Informace k zveřejnění zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2018

Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2018 – 1. a 2. řádný termín bude zveřejněno po konání 2. řádného termínu:

Zadání testů pro čtyřleté obory 16. dubna 2018

Zadání testů pro víceleté obory 17. dubna 2018


Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů (tj. nejpozději 2. května 2018) zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy. Více v záložce Výsledky jednotné přijímací zkoušky.

 

 14. 3. 2018 - Informační materiál ke konání jednotných přijímacích zkoušek
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo Informační materiál pro uchazeče ke konání testů jednotné přijímací zkoušky 2018

9. 2. 2018 - Ilustrační testy k přípravě na zkoušku
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo Ilustrační testy k přípravě na Jednotnou přijímací zkoušku 2018


12. 1. 2018 - Časový rozvrh didaktických testů / Jednotné zkušební schéma
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo časový rozvrh didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018. 

Jednotné zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“), a to pro všechny formy vzdělávání. V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.


Úpravy podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podmínky pro žáky se SVP upravuje Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k úpravám podmínek pro konání přijímací zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Doplněk k tomuto pokynu
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k úpravám podmínek pro konání přijímací zkoušky žáků se speciálními vzdělávacím potřebamiTermíny pro konání jednotné přijímací zkoušky 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Sdělení, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro pro rok 2018 pro 1. a 2. řádný termín byly stanoveny na

1. termín
                           12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
                           13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
                           16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
                           17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena shodně pro všechny obory na
1. termín             10. května 2018
2. termín             11. května 2018