CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Informace o počtu středních škol, které se zapojí do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Nejpozději poslední říjnový den mohly krajské úřady předat Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání informaci o počtu středních škol, které se v příslušném kraji zúčastní pilotního ověřování organizace přijímacího řízení na jaře roku 2015. Jednotlivé školy se u krajských úřadů, respektive magistrátu Hl. města Prahy mohly registrovat do 15. října 2014.

Celkem se k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení prostřednictvím krajských úřadů/ magistrátu Hl. města Prahy přihlásilo 650 středních škol ze 13 krajů České republiky.

Seznam přihlášených středních škol naleznete zde.

Řádný termín testů pilotního ověřování je plánován na 15. dubna 2015 (pro čtyřleté obory vzdělání) a 16. dubna 2015 (pro šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termín testů je stanoven pro všechny obory na 14. května 2015. Pilotní ověřování proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky. Výsledky zkoušek v řádném termínu testů obdrží školy nejpozději do půlnoci 20. dubna 2015, u náhradního termínu testů budou výsledky školám zpřístupněny do půlnoci 18. května 2015.

Didaktický test z českého jazyka bude obsahově vycházet ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Předpokladem pro zvládnutí testu jsou znalosti a dovednosti definované Standardy pro základní vzdělávání – Český jazyk a literatura.

Test z matematiky bude obsahově vycházet ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Povolenými pomůckami budou pouze psací a rýsovací potřeby.

Hranice úspěšnosti didaktického testu nebude centrálně určena. Centrum pouze stanoví její doporučenou hodnotu. O samotném způsobu aplikace výsledků testů do kritérií pro přijímací řízení rozhodne ředitel příslušné střední školy. Pilotní ověřování nabízí ředitelům v podobě celoplošně srovnatelného ukazatele míry zvládnutí učiva základní školy další informaci pro rozhodování. Nevstupuje tedy do jejich pravomocí, ale může posílit objektivitu jejich rozhodování o přijetí.

Pro uchazeče Centrum připravuje ilustrační testy, které jim pomohou připravit se jak na samotný formát testu, tak na to, jakým způsobem se vyplňují odpovědi u jednotlivých typů. Tyto testy budou na stránkách Centra zveřejněny nejpozději 6. února 2015. Bližší informace k přihlašování a ke kritériím přijetí podají uchazečům a jejich rodičům jednotlivé střední školy.