CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců ZŠ k problematice jednotných přijímacích zkoušek

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) připravilo stejně jako v minulém školním roce pro pedagogy, kteří na základních školách zastávají funkci výchovného poradce, kurz zaměřený na problematiku jednotných přijímacích zkoušek. Kurz je realizován distanční formou (e-learning) pod vedením zkušených tutorů.  

Cílem e-learningového školení je podrobně seznámit výchovné poradce základních škol, kteří se podílejí na realizaci procesu výběru středních škol, zpracování přihlášek a jejich podávání na střední školy, se změnami v právních předpisech (školský zákon1 a prováděcí vyhláška2 ke školskému zákonu) týkajících se jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do maturitních oborů středních škol a s procesy přijímacího řízení na střední školy z pohledu uchazečů. Účastníci školení budou seznámeni zejména s problematikou organizace jednotné přijímací zkoušky a jejím průběhem, jejím obsahem a formou, způsobem přihlašování uchazečů, vyplněním přihlášky ke studiu na střední školu, podmínkami a aktuálními termíny konání přijímacího zkoušek.

Kurz se věnuje rovněž odlišnostem v konání přijímací zkoušky pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), pro cizince a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí. V souvislosti s touto problematikou poskytne kurz informace o možných úpravách podmínek pro uchazeče se SVP (týkající se např. navýšení časového limitu, kompenzačních pomůcek, úprav zkušebního místa, využití služeb podporující osoby, možností alternativního zápisu odpovědí atp.) V neposlední řadě bude nastíněn také způsob určení místa a termínu konání jednotné přijímací zkoušky a odlišnosti konání těchto zkoušek na gymnáziích se sportovní přípravou nebo způsob a termín zveřejňování výsledků přijímacího řízení. 

Podrobně seznámí pedagogické pracovníky také s náležitostmi, které musí přihláška obsahovat, a s podrobnostmi ohledně jejího podání (§ 60a školského zákona a § 1 prováděcí vyhlášce ke školskému zákonu). Dále upozorní na rozdíly mezi tiskopisy přihlášek, přiblíží základní pravidla pro jejich vyplňování, způsob i termíny jejich podání a poskytne jim vzor správně vyplněné přihlášky.

Nově byla náplň kurzu obohacena o informace týkající se tiskopisů přihlášek žáků (tj. tiskopisy, jejich základní rozdělení dle formy či oboru), jejich platnost, doporučení školského poradenského zařízení (nově je součástí informovaný souhlas uchazeče, případně zákonného zástupce), úpravy zkušení dokumentace pro uchazeče SVP či úpravou podmínek příjímacího řízení či informace k zápisovému lístku (jeho odevzdání, podoba, náležitosti).

Do kurzu je možné přihlásit se přes webové stránky NIDV.

 

[1] Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

2 Vyhláška č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů