CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2008

Podkapitoly článku

 1. Kapitola: 2004
 2. Kapitola: 2005
 3. Kapitola: 2006
 4. Kapitola: 2007
 5. Kapitola: 2008
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo pro školní rok 2007/2008 projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008. Projekt navazuje na projekty uskutečněné v letech 2004-2007 a je řešen v rámci systémového projektu Kvalita I, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF). 

Testy

CERMAT připravil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností a pro školy s polským vyučovacím jazykem také test dovedností v polském jazyce. Součástí testování je vyplnění žákovského dotazníku.

Testování proběhlo současně ve všech krajích ČR (kromě Prahy) dne 29. ledna 2008 (testování dovedností v polském jazyce dne 30. ledna 2008) podle jednotného testovacího schématu. Škola se přihlášením do projektu zavázala, že se bude řídit daným testovacím schématem a dodrží pokyny pro zadávání testů. Termín - den a časy testování - jsou závazné a nelze je měnit.

Projektu se mohli zúčastnit i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni ve školách běžného typu nebo navštěvují speciální školy. Projekt není určen pro žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem.

Testování a výsledky

Testy ve školách zadali učitelé škol, kteří byli řediteli škol určeni jako zadavatelé. Při zadávání testů postupovali podle pokynů, které Centrum uveřejnilo v 1. polovině ledna 2008 na svých internetových stránkách. Zpracování a vyhodnocení výsledků testování bude provedeno v CERMATu.

Na základě účasti v projektu obdrží Vaše škola tyto skupiny výsledků:

 • osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žáka v testech, doplněné o porovnání s průměrnými výsledky školy, kraje a ČR,
 • souhrnnou zprávu pro školu, která bude obsahovat:
 1. přehled výsledků všech žáků školy,
 2. porovnání výsledků tříd v rámci školy,
 3. porovnání výsledků žáků školy s průměrnými výsledky zúčastněných škol v kraji a v ČR,
 4. analýzu výsledků žáků s vazbou na informace získané z žákovských dotazníků.

Individuální výsledky žáků a souhrnná zpráva pro školu z uvedeného projektu jsou neveřejné a nebudou poskytnuty třetí straně.

Účast základních škol a víceletých gymnázií v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 je dobrovolná, testování i zpracování výsledků je pro zúčastněné školy zdarma.

Informace o projektu obdrželi také zástupci odborů školství krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností.

Přihlášení do projektu

Elektronické přihlašování škol do projektu bylo zahájeno prostřednictvím IS CERTIS (https://www.certis.cermat.cz) dne 5. listopadu 2007 a ukončeno dne 16. listopadu 2007. Pro přihlašování bylo použito Uživatelské jméno (účet) ředitele/ky (REDIZO školy) a Heslo obdržené ve školním roce 2006/2007 k evaluačním projektům CERMATu.

Distribuce testových materiálů

Distribuce testových materiálů do škol proběhla v týdnu od 21. do 25. 1. 2008. Za bezpečné uložení a ochranu testových materiálů před zneužitím zodpovídá ředitel školy.

Harmonogram projektu

Písemné oslovení ZŠ s devátými třídami a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
do 25. 10. 2007
Zahájení elektronického přihlašování škol do projektu
5. 11. 2007
Ukončení přihlašování
16. 11. 2007
Distribuce testových materiálů do škol - bude upřesněno
21.- 25. 1. 2008
Testování 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
29. 1. 2008
Testování - školy s polským vyučovacím jazykem - dovednosti v polském jazyce
30. 1. 2008
Svoz vyplněných ZA - bude upřesněno
30. - 31. 1. 2008
Pořízení dat - digitalizace
4. - 22. 2. 2008
Analytické zpracování výsledků
10. - 21. 3. 2008
Odeslání výsledků poštou - osvědčení pro žáky
7. 4. 2008
Souhrnné zprávy pro školy - uveřejnění v IS CERTIS
duben 2008
Agregované výsledky pro OŠ KÚ
červen 2008
Závěrečná zpráva z projektu pro monitorovací zprávu SP KVALITA 1
srpen 2008

Informace a dotazy

Doplňující informace k projektu Vám poskytneme na elektronické adrese devitka08@cermat.cz, případně telefonicky na čísle 604 421 218. Při písemném kontaktu, prosím, vždy uvádějte REDIZO a název školy. Tyto údaje nám usnadní vzájemnou komunikaci.

Ke stažení:

Závěrečná zpráva
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008

Dílčí zpráva
Analýza výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v projektech Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006–2008

Závěrečná zpráva (z cyklu pilotních projektů 2005 – 2008)
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií