CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2007

Podkapitoly článku

 1. Kapitola: 2004
 2. Kapitola: 2005
 3. Kapitola: 2006
 4. Kapitola: 2007
 5. Kapitola: 2008
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo pro školní rok 2006/2007 projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007, který navazoval na realizované projekty v letech 2004-2006. Od roku 2005 byl řešen a financován v rámci systémového projektu Kvalita I z Evropského sociálního fondu (ESF).

CERMAT vytvořil testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a studijních dovedností. Součástí testování bylo vyplnění žákovského dotazníku.

V listopadu 2006 byly písemně osloveny všechny základní školy s 9. ročníky a víceletá gymnázia. Ředitelé škol obdrželi veškeré informace o cílech projektu, jeho organizačním zabezpečení a postupu pro přihlášení škol do projektu elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému CERMATu - IS CERTIS. Po zadání uživatelského jména (účtu) ředitele školy (REDIZO) a jedinečného hesla školy, které školám zajistilo bezpečný přístup na webový server CERMATu, se škola mohla přihlásit do projektu.

Přihlašování škol probíhalo ve dnech 20.-27. listopadu 2006. Po celou dobu přihlašování mohly školy využít uživatelskou i technickou podporu CERMATu.
Testování proběhlo současně ve všech krajích ČR (kromě Prahy) ve čtvrtek dne 1. února 2007 podle jednotného testovacího schématu. Projektu se poprvé zúčastnili i žáci s příslušností k polské národnostní menšině. Ve školách s polským vyučovacím jazykem proběhlo dne 5. února 2007 testování dovedností v polském jazyce. Celkem se testování zúčastnilo 58 604 žáků z 1 587 škol.

Projektu se zúčastnili i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni ve školách běžného typu nebo navštěvují speciální školy. Projekt nebyl určen pro žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem.
Účast základních škol a víceletých gymnázií v projektu byla dobrovolná, testování i zpracování výsledků bylo zúčastněným školám poskytnuto zdarma.

Výstupy z projektu:

 • Osvědčení o výsledcích pro jednotlivé žáky - informovalo o dosažených výsledcích v řešených testech a jejich umístění mezi žáky školy, kraje a ČR. Ředitelka CERMATu zaslala nejúspěšnějším 28 žákům/žákyním, kteří dosáhli v testech nejvyšší úspěšnosti, osobní dopis a malý dárek. Zároveň o jejich mimořádném úspěchu informovala ředitele školy.
 • Souhrnná zpráva pro jednotlivé základní školy a víceletá gymnázia - zpráva pro školu obsahovala následující skupiny výstupů:
 1. Souhrnné výsledky školy obsahující základní údaje o počtech přihlášených a zúčastněných žáků školy ve srovnání s krajem a republikou, hodnocení výsledků školy v testech, v jednotlivých úlohách a základní statistické charakteristiky pro úspěšnost. Novinkou, která má sloužit především učitelům jednotlivých předmětů, bylo hodnocení komplexů úloh. Tyto komplexy slouží k hodnocení obecných kompetencí, které jsou získávány v jednotlivých předmětech.
 2. Porovnání výsledků s ostatními školami v ČR obsahující grafické srovnání.
 3. Výsledky žáků v testech, v komplexech úloh a v jednotlivých úlohách.
 4. Sebehodnocení žáků a hodnocení průběhu testování (na základě odpovědí žáků v žákovském dotazníku).
 5. Volba střední školy (týká se pouze žáků 9. tříd základní školy).  
 6. Výsledky žáků a školní výuka.
 7. Popis komplexů úloh jednotlivých testů
 • Agregované výsledky pro odbory školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů
 • Závěrečná zpráva pro MŠMT

Individuální výsledky žáků a souhrnné zprávy škol z projektu jsou neveřejné a nejsou poskytovány třetí straně.

Základní statistika projektu

CERMAT oslovil 2 851 škol. Z těchto škol se do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007 přihlásilo celkem 1 619 škol (70 356 žáků). Testování se zúčastnilo celkem 1 587 škol (58 604 žáků).

KRAJ
POČET PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ (ŠKOL)
POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ (ŠKOL)
Jihočeský
4884 (114)
4078 (112)
Jihomoravský
8540 (183)
6825 (179)
Karlovarský
2704 (64)
2348 (62)
Královéhradecký
2765 (66)
2221 (64)
Liberecký
4767 (123)
4657 (123)
Moravskoslezský
10540 (226)
8838 (221)
Olomoucký
4925 (117)
4124 (114)
Pardubický
5206 (126)
4324 (124)
Středočeský
3633 (88)
5145 (165)
Vysočina
6797 (170)
4048 (106)
Plzeňský
5985 (137)
3063 (88)
Ústecký
4810 (110)
5007 (136)
Zlínský
4800 (95)
3926 (93)
CELKEM v ČR
70 356 (1 619)
58604 (1 587)

Ke stažení:

Závěrečná zpráva