CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2007

Podkapitoly článku

 1. Kapitola: 2005
 2. Kapitola: 2006
 3. Kapitola: 2007

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2007

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) za podpory MŠMT a ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů připravily pro školní rok 2006/2007 projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2007, který navazoval na realizované projekty v letech 2005 a 2006.
Projektu se poprvé zúčastnili i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni ve školách běžného typu nebo navštěvují speciální školy a žáci s příslušností k polské národnostní menšině. Projekt nebyl určen pro žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem.

CERMAT připravil testy dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností a pro školy s polským vyučovacím jazykem také test dovedností v polském jazyce. Součástí testování bylo vyplnění žákovského dotazníku. Pro žáky polské národnostní menšiny byly zpracovány polské mutace testů i žákovského dotazníku.

V únoru 2007 byly písemně osloveny všechny základní školy s 5. ročníky ve všech krajích. V dopise adresovaném ředitelům škol byly obsaženy veškeré informace o cílech projektu, jeho organizačním zabezpečení a postupu pro přihlášení škol do projektu elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému CERMATu - IS CERTIS. Současně byly připojeny přihlašovací údaje - uživatelské jméno (účet) ředitele školy (REDIZO) a jedinečné heslo, které školám zajistilo bezpečný přístup na webový server CERMATu. Přihlašování škol probíhalo ve dnech 5. - 16. března 2007. Po celou dobu přihlašování mohly školy využít uživatelskou i technickou podporu CERMATu.

Testování proběhlo současně ve všech krajích ve dnech 25. a 26. dubna 2007 podle jednotného testovacího schématu a zúčastnilo se ho celkem 55 978 žáků z 1 897 škol. Účast základních škol v projektu byla dobrovolná, testový materiál i zpracování výsledků bylo zúčastněným školám poskytnuto zdarma.

Výstupy z projektu:

 • individuální osvědčení o dosažených výsledcích
  Osvědčení informovalo žáky o dosažených výsledcích v řešených testech a jejich umístění mezi žáky školy, kraje a ČR. Ředitelka CERMATu zaslala celkem 8 žákům/žákyním, kteří dosáhli v testech 100% úspěšnosti, osobní dopis a malý dárek. Zároveň o jejich mimořádném úspěchu informovala ředitele školy.
 • souhrnná zpráva pro jednotlivé základní školy. Souhrnná zpráva pro školu zahrnovala následující skupiny výstupů
 1. Souhrnné výsledky školy obsahovaly základní údaje o počtech přihlášených a zúčastněných žáků školy ve srovnání s krajem a republikou, hodnocení výsledků školy v testech, v jednotlivých úlohách a základní statistické charakteristiky pro úspěšnost. Novinkou, která má sloužit především učitelům jednotlivých předmětů, bylo hodnocení komplexů úloh. Tyto komplexy slouží k hodnocení obecných kompetencí, které jsou získávány v jednotlivých předmětech.
 2. Porovnání výsledků s ostatními školami v ČR obsahovalo grafické srovnání.
 3. Výsledky žáků v testech, v komplexech úloh a v jednotlivých úlohách.
 4. Sebehodnocení žáků a hodnocení průběhu testování (na základě odpovědí žáků v žákovském dotazníku).
 5. Výsledky žáků a školní výuka.
 6. Popis komplexů úloh jednotlivých testů.

Individuální výsledky žáků a souhrnné zprávy škol z projektu jsou neveřejné a nejsou poskytovány třetí straně.

 • agregované výsledky pro odbory školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů
 • závěrečná zpráva pro MŠMT

V současné době se výstupy ad 3) a ad 4) zpracovávají.

Základní statistika projektu

Do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2007 se přihlásilo celkem 1 910 škol (59 569 žáků), z toho bylo 10 škol s polským vyučovacím jazykem (101 žáků). Mezi přihlášené žáky je zahrnuto celkem 4 275 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Testování se zúčastnilo celkem 1 897 škol (55 978 žáků).
Počet přihlášených a zúčastněných žáků (škol) v jednotlivých krajích:

KRAJ POČET PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ (ŠKOL) POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ (ŠKOL)
Jihočeský 4023 (117) 3821 (117)
Jihomoravský 5937 (201) 5510 (194)
Karlovarský 2261 (68) 2111 (67)
Královéhradecký 3135 (113) 2956 (113)
Liberecký 3786 (137) 3611 (137)
Moravskoslezský 8686 (257) 8254 (257)
Olomoucký 3620 (127) 3416 (126)
Pardubický 3513 (126) 3302 (125)
Plzeňský 3157 (104) 2956 (104)
Středočeský 5123 (184) 4822 (183)
Ústecký 4809 (135) 4519 (134)
Vysočina 3798 (129) 3622 (132)
Zlínský 3461 (113) 3291 (113)
Hlavní město Praha 4260 (99) 3787 (95)
CELKEM ČR 59 569 žáků (1 910 škol) 55 978 žáků (1 897 škol)

Ke stažení:

Závěrečná zpráva