CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2006

Podkapitoly článku

 1. Kapitola: 2004
 2. Kapitola: 2005
 3. Kapitola: 2006
 4. Kapitola: 2007
 5. Kapitola: 2008
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006

Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006 byl řešen v rámci systémového projektu ESF Kvalita I, který byl připraven ve skupině 2 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za spolupráce partnerských organizací NÚOV a ÚIV. Projekt je zaměřen na vytváření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání. Nutnost vytvoření tohoto systému je uváděna ve strategických pedagogických dokumentech ČR a zároveň doporučována v mezinárodních expertních hodnoceních české vzdělávací soustavy.

Jedním z cílů SP Kvalita I aktivity 1A1U1 je zavést národní hodnotící zkoušku ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006 navázal na pilotní projekty monitorování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd, které CERMAT realizoval v letech 2004 a 2005. Účast škol z celé ČR je dobrovolná a bezplatná. Mimo projekt zůstává Praha, protože je legislativou EU vyčleněna z možnosti čerpat finanční prostředky SP Kvalita I.

Cíle projektu

 • připravit a ověřit konkrétní nástroje externí evaluace (standardizované testy, pilotáž testů, způsob zadávání testů, způsob hodnocení testů apod.),
 • přispět k vytváření evaluačních nástrojů pro vyhodnocování cílů stanovených platnými pedagogickými dokumenty,
 • partnerům na všech úrovních poskytnout jeden z hlavních vstupů do informačního systému o vzdělávání (žáci, rodiče, škola, školská správa a samospráva aj.),
 • zainteresované skupiny seznámit s efektivním využíváním didaktických testů pro vlastní hodnocení,
 • přispět k informovanosti pedagogické veřejnosti o cílech, předmětu a nástrojích evaluace.

Účast žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) byly podle rozsahu uzpůsobení podmínek testování rozděleni do následujících skupin:

 • I. skupina (lehký stupeň) - žáci pracují s běžnými testovými sešity a odpovědi zapisují do záznamových archů. Mají pouze prodloužený čas řešení.
 • II. skupina (střední stupeň) - žáci mají kromě prodlouženého času upravené testové sešity, do nichž odpovědi zapisují přímo (nepracují tedy se záznamovým archem). V případě Braillova písma se řešení úloh píše na volný list papíru nebo do počítačového souboru. Žáci rovněž mohou využívat individuální kompenzační pomůcky a v případě žáků se sluchovým postižením též pomůcky didaktického charakteru, jakými jsou slovníky českého jazyka, synonymické slovníky apod. V případě potřeby je možné též využít pomoci asistenta, resp. tlumočníka.
 • III. skupina (těžký stupeň) - žáci jsou testováni individuálně stanoveným náhradním způsobem.

Pro žáky se SVP byl čistý čas určený pro řešení úloh v různé míře prodloužen (viz následující tabulka).

Druh postižení

I. skupina (čas v min.)

II. skupina (čas v min.)

Tělesné postižení (TP)

70

80

Zrakové postižení (ZP)

70

80

Sluchové postižení (SP)

60

80

Specifické poruchy učení (SPU)

50

60

Testování proběhlo podle jednotného testovacího schématu. Začátek testování byl pro všechny žáky stejný, jakož i čas vymezený pro úvodní instrukci (10 min.), lišil se pouze čistý čas určený pro řešení testů.

Test matematických dovedností 8:30 - max.10:00 hod.
Test dovedností v českém jazyce 10:30 - max.12:00 hod.
Test studijních dovedností 13:00 - max.14:30 hod.
Žákovský dotazník 14:30 - cca 15:15 hod.

Specifika testování pro žáky s SVP byla podrobně ošetřena i pokyny pro zadavatele.

Ke stažení: