CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2006

Podkapitoly článku

  1. Kapitola: 2005
  2. Kapitola: 2006
  3. Kapitola: 2007
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006

Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd ZŠ 2006 byl připraven Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT). Projekt je koncipován pro realizaci ve třech krajích ČR, které se přihlásily k účasti na projektu, a to v kraji Karlovarském, Libereckém a v kraji Vysočina. Projekt je koncipován na dobrovolné účasti základních škol ve spolupracujících krajích. Návrh projektu umožňuje také účast žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž přispívá k vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání.

Cílem projektu je připravit a ověřit konkrétní nástroje externí evaluace (standardizované testy, pilotáž testů, způsob zadávání testů, způsob hodnocení testů apod.) a přispět tak k vytváření evaluačních nástrojů pro vyhodnocování cílů stanovených platnými pedagogickými dokumenty.

Nástrojem monitoringu výsledků vzdělávání jsou standardizované testy dovedností. Jejich skladba je v souladu se skladbou testů v projektech hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Obsahuje test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností a test studijních dovedností ve dvou mutacích - A, B.

Pro partnery na všech úrovních projekt poskytne jeden z hlavních vstupů do informačního systému o vzdělávání (žáci, rodiče, škola, školská správa a samospráva aj.), zainteresovaným skupinám naznačí způsob, jak efektivně využívat didaktických testů pro vlastní hodnocení. V neposlední řadě projekt přispěje k informovanosti pedagogické veřejnosti o cílech, předmětu a nástrojích evaluace.

Ke stažení:

Závěrečná zpráva
Příloha - Osvědčení o dosažených výsledcích žáka
Příloha - Souhrnné výsledky pro školu