CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Přijímací řízení v otázkách a odpovědích

FAQ pro potřeby přijímacího řízení na SŠ v roce 2012

Kde se dozvím, podle jakých podmínek škola přijímá uchazeče a jaké obory otvírá?
Každá střední škola musí do 31. ledna zveřejnit obory, do kterých bude přijímat a zároveň podmínky přijetí. Klíčovým zdrojem informací jsou tedy weby jednotlivých středních škol. Odkazy na weby středních škol Libereckého kraje, které budou přijímací zkoušky konat (mj. formou jednotných testů CERMATu), najde ve složkách Pro uchazeče o 8letá gymnázia, Pro uchazeče o 6letá gymnázia a Pro uchazeče z 9. ročníků ZŠ.

Je výsledek z testů jediným kritériem pro přijetí na školy, které jsou uvedeny v seznamu?
V žádném případě. Liberecký kraj se s těmito školami dohodl, že součástí jejich přijímaček budou testy CERMATu. Vedle toho má však každá škola právo si určit i další kritéria, podle nichž bude přijímat. Kritériem může být např. prospěch ze základní školy či výsledky olympiád. Některá škola si může vedle toho udělat i svoje vlastní testy. Proto je nutné se vždy řídit informacemi z oficiálních webových stránek jednotlivých škol.

Kolik přihlášek na střední školy mohu letos podat?
Uchazeči o studium 8letého i 6letého gymnázia, stejně jako uchazeči z 9. ročníků základních škol, mohou podat pouze 2 přihlášky ke studiu na střední škole. Snížení maximálního počtu přihlášek ze 3 na 2 je dáno novelou školského zákona, která platí od 1. ledna letošního roku. Mluvíme samozřejmě o přihláškách do prvního kola přijímacího řízení.

Kde mohu sehnat formulář přihlášky?
Formulář přihlášky je možné stáhnout elektronicky např. ZDE. Nikde není stanovena povinnost používat papírovou podobu přihlášky z produkce SEVTu.

Podávám přihlášku prostřednictvím základní školy nebo přímo střední škole?
Přihlášku podáváte výhradně přímo. Základní škola to za Vás neudělá. Ta Vám pouze dá tzv. zápisový lístek a v případě vašeho zájmu potvrdí známky na přihlášce.

Na druhé straně přihlášky je uveden prospěch. Musím ho mít potvrzený základní školou?
Nemusíte. Prospěch z jednotlivých předmětů můžete vyplnit sami a správnost potvrdit svým podpisem. V takovém případě pak ale musíte k přihlášce přiložit ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. Pokud si necháte prospěch na přihlášce potvrdit základní školou, nemusíte jej dokladovat vysvědčením.

Do jakého termínu musím podat přihlášku?
Uzávěrka pro podání přihlášky je 15. března. Zákon výslovně stanoví, že uchazeč odevzdá přihlášku k tomuto termínu řediteli střední školy.

Co když podávám přihlášku na dvě školy, které konají přijímací zkoušky ve stejném termínu.
Ředitel školy má při vyhlášení přijímací zkoušky povinnost vypsat pro první kolo nejméně 2 termíny. Máte-li možnost podat pouze 2 přihlášky, nemůže dojít k situaci, že na 1 termín zkoušek nemůžete jít. Jen se musíte rozhodnout, ve kterém z nabízených termínů uděláte přijímací zkoušku na jedné a v kterém na druhé škole. Zkouška v prvním i druhém termínu na téže škole musí být vzájemně srovnatelná, takže je vlastně jedno, jak se rozhodnete.

Můžu podat obě dvě přihlášky na tutéž školu?
V prvním kole můžete, ale pouze v případě, že se přihlásíte do dvou odlišných oborů vzdělání. Pokud byste chtěl/a v prvním kole podat obě přihlášky na stejnou školu a do stejného oboru vzdělání, zákon to výslovně zakazuje.

Mám zdravotní postižení. Musí k tomu střední škola u přijímaček přihlédnout?
Rozhodnutí je na řediteli střední školy. V každém případě musíte k přihlášce přiložit odborný posudek pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního poradenského centra, které řediteli školy doporučí, jaký druh úlevy či uzpůsobení přijímacích zkoušek je pro Vás nejvhodnější.

Jak se dozvím, kdy a kam se mám k přijímací zkoušce dostavit?
Škola, na kterou jste podal/a včas přihlášku, má povinnost Vám poslat pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Z ní se dozvíte, kdy a kam se máte dostavit, jaká jsou kritéria přijímacího řízení a orientační počet přijímaných uchazečů.

Co když se nebudu moci přijímací zkoušky v řádném termínu zúčastnit. Mám možnost konat přijímací zkoušku v jiném termínu?
Pokud do tří dnů od konání zkoušky svoji neúčast na zkoušce řádně písemně omluvíte, má ředitel střední školy povinnost Vás pozvat k náhradnímu termínu zkoušky. V případě naší zkoušky je náhradní termín prvního kola stanoven jednotně pro všechny školy na 16. května.

Kdy a jak se dozvím výsledek přijímací zkoušky?
Ředitel střední školy má povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů podle výsledků přijímacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od posledního řádného termínu přijímacích zkoušek. V případě škol s přijímačkovými testy CERMATu je to tedy do pátku 27. dubna. Seznam přijatých uchazečů musí být zveřejněn na webových stránkách školy. Těm, kteří u přijímaček neuspěli, musí ředitel poslat poštou písemné vyrozumění o tom, že nebyli přijati.

Podávám jednu z přihlášek na školu, která přijímací zkoušky nekoná. Kdy bude v takovém případě zveřejněn seznam přijatých?
V takovém případě škola zveřejní seznam přijatých a nepřijatým odešle vyrozumění o nepřijetí nejpozději do 30. dubna.

Pokud tedy budu přijat, rozumím tomu správně, že nedostanu vyrozumění o přijetí písemně?
Ano, rozumíte tomu správně. Písemně jsou vyrozuměni pouze ti, kteří nejsou přijati. Je tedy třeba sledovat webové stránky školy. Seznam přijatých však neznamená seznam jmen. Střední škola zveřejní pouze seznam registračních čísel přihlášek úspěšných uchazečů. Proto je třeba si registrační číslo své přihlášky zapamatovat či zapsat.

Mohu se odvolat proti tomu, že jsem nebyl přijat?
Ano, ale musíte podat odvolání nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pozor! Když se Vám pošta bude 5 dnů marně snažit doručit dopis s rozhodnutím o nepřijetí, začne Vám po těchto pěti dnech třídenní lhůta běžet automaticky, i když rozhodnutí nemáte v ruce a leží na poště. Odvolání podáváte řediteli příslušné střední školy.

Když na webu školy najdu v seznamu přijatých uchazečů registrační číslo své přihlášky, znamená to, že jsem přijat a mohu v září do školy nastoupit?
Ne. Čeká Vás ještě jeden krok. Musíte škole, na kterou chcete nastoupit, sdělit, že opravdu chcete nastoupit. Pošlete jí svůj zápisový lístek. Když budete přijat na obě školy, na které jste podal přihlášku, budete si muset vybrat.

Co je zápisový lístek a kde ho získám?
Zápisový lístek je oficiální tiskopis, který dostanete nejpozději 15. března od své základní školy. Tyto formuláře jsou přísně evidované. Dostanete pouze jeden a nesmíte ho ztratit. V případě ztráty musíte o náhradní zápisový lístek zažádat ve vaší základní škole a podepsat, že jste ten původní lístek na žádné škole již neuplatnil. Zkrátka je to důležitý tiskopis a je dobré s ním šetrně zacházet.

Do kdy musím dát škole vědět, že nastoupím?
Vyplněný a podepsaný zápisový lístek musíte příslušné škole odeslat nejpozději 10. pracovní den poté, kdy zveřejnila seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiníte, nebo jej pošlete později, má střední škola za to, že na ni nastoupit nechcete. A na Vaše místo může nastoupit jiný.

Jak je tomu v případě, že budu své rozhodnutí chtít vzít zpět? Mohu požádat školu o zpětné vydání zápisového lístku?
To bylo možné ještě loni. Novela zákona, která platí od letošního Nového roku, tuto možnost již nepřipouští. Existuje tak pouze jediný důvod, kdy Vám bude zápisový lístek vrácen. Je jím případ, kdy na druhé škole nebudete přijat, odvoláte se, druhá škola Vašemu odvolání vyhoví a Vy se rozhodnete pro tuto školu.

Podal jsem přihlášku na dvě školy, na první jsem neuspěl, na druhé ano. Dal bych raději přednost té první a zkusím se odvolat. Jenže to odvolání může trvat déle než 10 dnů. Do kdy mám dát vědět druhé škole, zda nastoupím, nebo ne? Co v takovém případě dělat?
Platí zlaté české: „Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.“. Pošlete zápisový lístek na druhou školu a na první podejte odvolání. Když odvolání vyjde, požádáte na druhé škole, aby Vám zápisový lístek vrátili. Oni to udělají a Vy jej dáte na první školu, kam jste se dostal na odvolání. A když Vám to odvolání na první škole nevyjde, máte v hrsti alespoň toho vrabce – tedy druhou školu.