CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky jsou součástí níže uvedených dokumentů ke stažení.

Informace pro základní školy a uchazeče o studium v maturitních oborech SŠ

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - 1. a 2. termín - ve formátu PDF

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - náhradní termín - ve formátu PDF

K jednotným přijímacím zkouškám vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a MŠMT sadu informačních a podpůrných materiálů pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.
Centrum upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, konaných jinými, převážně soukromými subjekty. K získání relevantních informací se proto prosím obracejte na oficiální informační zdroje:

webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
facebookový profil Jednotné přijímačky
Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na www.cermat.cz. Maximální počet dosažitelných bodů je v obou testech 50 bodů.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je pak možné navštívit webové stránky Centra na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

Další ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou zveřejněny 8. 2. 2017. Středním školám budou pro jejich potřebu zpřístupněny alespoň o čtrnáct dnů dříve.